Rizwan Khan

Rizwan Khan

General Manager
Ali Fazli

Ali Fazli

Chief Communication Officer
Sohaib Yahya

Sohaib Yahya

Lead Developer
Mohsin Hanif

Mohsin Hanif

Marketing, Planning & Development
Mohsin Hanif

Basit Hussain

I.T Head
Mohsin Hanif

Ezaz Alam Siddiqui

Marketing, Planning & Development